Pusat Jagaan Budi 汉林教育中心


Lessons provided:  儿童经典课程

Location: 1, jalan Bangau 2, Bandar puchong jaya, puchong

Tutor: Ms. yisha


maxwong20@yahoo.com

All is part time from school teacher, more than 10 years experience.

9am to 12.30pm (mon – fri)

读经典的好处:

1. 开发孩子智力潜能,培养儿童记忆能力和语言学习能力。

2. 培养孩子养成良好的思想品德。

3. 让孩子养成好的行为习惯。